คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ : (AT) = @  

Untitled Document
ลำดับที่ รูป ชื่อ-สกุล เบอร์โทร/อีเมลล์/โฮมเพจ/วิชาที่สอน
1 ดร.สุทินัน  พรอนุรักษ์
Dr.Sutinun Pronanuluck
  : 0-2549-3464
 : sutinun.p(AT)en.rmutt.ac.th
 :

วิชาที่สอน :
- Microcontroller and Interfacing
- Computer Engineering Laboratory
- Operating Systems
2  ดร.วินัย   วิชัยพาณิชย์
Dr.Winai Wichaipanitch

  : 0-2549-3465
 : winai.w(AT)en.rmutt.ac.th
 :

 วิชาที่สอน : 
- เกษียณอายุราชการ กันยายน ปี2562

3 ผศ.วัฒนา พันธ์ลำเจียก
Asst.Prof.Wattana Punlumjeak
  : 0-2549-3464
 : wattana.p(AT)en.rmutt.ac.th
 :

วิชาที่สอน : 
- Computer Programming
- Software Engineering
4  ผศ.ดร.อิฐอารัญ  ปิติมล
Asst.Prof.Dr. It-arun Pitimon
  : 0-2549-3466
 : itarun.p(AT)en.rmutt.ac.th
 :

วิชาที่สอน :
- Computer Programming 
- Computer Networks
5

 อ.พัฒณ์รพี  สุนันทพจน์
Patrapee Sunantapot 
 : 0-2549-3461,3466
 : patrapee.s(AT)en.mutt.ac.th
 :

วิชาที่สอน :
- Computer and Information Technology Skills
- Advanced Computer Programming 
- Database  Systems 
6  ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล
Dr. Kittiwann Nimkerdphol
  : 0-2549-3464 
 : kittiwann.n(AT)en.rmutt.ac.th
 : http://web.en.rmutt.ac.th/ktw/

วิชาที่สอน :
- Image Processing and Computer Vision
- Basic Electronics
- Computer Architecture
7  อ.ณัชติพงศ์ อูทอง
Nuchtiphong Ou-thong
  : 0-2549-3464 
 : nuchtiphong.o(AT)en.rmutt.ac.th
 :http://teacher.en.rmutt.ac.th/nuchtiphong.o

วิชาที่สอน :
- Advanced Digital System Design
8  อ.มาโนช   ประชา
Manoch Pracha
  : 0-2549-3464
 : manoch.p(AT)en.rmutt.ac.th
 : http://web.en.rmutt.ac.th/manoch/

วิชาที่สอน :
- Computer Programming
- Theory of Computation
- Computer and Information Technology Skills 
9 ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
Dr.Sirichai Triamlumlerd
  : 0-2549-3464
 : sirichai.t(AT)en.rmutt.ac.th
 :

วิชาที่สอน : 
- Computer and Information Technology Skills
- Java Programming 
- Object-Oriented Programming
10  อ.เดชรัชต์  ใจถวิล
Deachrut Jaithavil
  : 0-2549-3467 
 : deachrut.j(AT)en.rmutt.ac.th
 : http://teacher.en.rmutt.ac.th/deachrut.j

วิชาที่สอน : 
- Computer Programming
- Advanced Topics in Computer Software
11  อ.วีระชัย  แย้มวจี
Weerachai Yaemvachi
  : 0-2549-3466
 : weerachai.y(AT)en.rmutt.ac.th
 : http://www.en.rmutt.ac.th/weerachai.y

12 อ.เจษฎา   อรุณฤกษ์
Jedsada Arunruerk

  : 0-2549-3467
 : jedsada.a(AT)en.rmutt.ac.th
 :

    วิชาที่สอน : 
    - Computer Programming
    - Computer Organization and Assembly
    - Computer Hardware Laboratory
    - Computer and Information Technology Skills
13  ผศ.นชิรัตน์  ราชบุรี
Asst.prof Nachirat Rachburee
  : 0-2549-3467 
 : nachirat.r(AT)en.rmutt.ac.th
 :http://teacher.en.rmutt.ac.th/nachirat.r

วิชาที่สอน :
- Computer Programming
- Data Structure and Algorithms 
14  อ.สมรรถชัย  จันทรัตน์
Samatachai Jantarat

 : 0-2549-3467
 : samatachai.j(AT)en.rmutt.ac.th
 : http://teacher.en.rmutt.ac.th/samatachai.j


วิชาที่สอน :
- Computer Programming
- Digital Circuit and  Logic Design 
- Embedded System 

15  อ.สิทธิ   รักถนอม
Sitti  Rugtanom
  : 0-2549-3467
 : sitti.r(AT)en.rmutt.ac.th
 : http://www.facebook.com/#!/sitti.rugtanom

วิชาที่สอน :
- Computer Programming
- Computer Engineering Laboratory
- Special Problems in Computer Software
- Computer and Information Technology Skill
Mobile Application Development 

- ลาศึกษาต่อภายในประเทศ
16  ผศ.ดร.พฤศยน   นินทนาวงศา
Asst.profDr.Prusayon Nintanavongsa 
  : 0-2549-3467
 : prusayon.n(AT)en.rmutt.ac.th
 :   https://pn.en.rmutt.ac.th 
วิชาที่สอน :
- Computer Programming
- Data Communications
- Computer Networks
- Cooperative Education in Computer Engineering
- Computer and Information Technology Skills
17  อ.ธนสิน   บุญนาม
Thanasin  Bunnam

  : 0-2549-3467
 : thanasin.b(AT)en.rmutt.ac.th
 :

วิชาที่สอน :
- ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

18  

ดร.ปอลิน กองสุวรรณ

Dr.Pauline Kongsuwan

  : 0-2549-3464
 : pauline.k(AT)en.rmutt.ac.th
 : https://sites.google.com/a/en.rmutt.ac.th/pkongsuwan

วิชาที่สอน :
- Computer Programming
- Information System Analysis and Design 
- Computer Engineering Pre-Project
- Computer and Information Technology Skills

19  อ.พิชยพัชยา ศรีคร้าม
Pitchayapatchaya Srikram

  : 0-2549-3469
 :pitchayapatchaya.S (AT)en.rmutt.ac.th
 :

วิชาที่สอน : 
- ลาศึกษาต่อต่างประเทศ 
เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Untitled Document
ลำดับที่ รูป ชื่อ-สกุล เบอร์โทร/อีเมลล์/โฮมเพจ/ตำแหน่ง
1  ชุติกาญจน์ แก่นเพ็ชร
Chutikan Kanphat
 

 : 0-2549-3460
 : airaya.k(AT)en.rmutt.ac.th
 : http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002631595535

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

2 กิติธัช คงงาม
Kititach Kongngam
 

 : 0-2549-3463
 : kititach.k(AT)en.rmutt.ac.th
 :

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา(ด้านห้องปฏิบัติการ)

3 ตำแหน่งว่าง ว่าง
 

 : 0-2549-3469
 : (AT)en.rmutt.ac.th
 :

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา(ด้านห้องปฏิบัติการ)

4  วิริยะ  กล่อมเกลี้ยง
Wiriya KlomKiang
 

 : 0-2549-3463
 : wiriya.k(AT)en.rmutt.ac.th
 :

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ

5  วิมล   เหมะธุลิน
Wimol Hematulin
 

 : 0-2549-3460,3463
 : mol_25( (AT)hotmail.com
 :

 ตำแหน่ง : พนักงานบริการ 

test