Untitled Document
คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ.มาโนช ประชา
หัวหน้าภาควิชาฯ 

ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
 ฝ่ายบริหาร

ผศ.นชิรัตน์ ราชบุรี
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายวิชาการ 

อ.สมรรถชัย จันทรัตน์
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ 

ดร.ปอลิน กองสุวรรณ
รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

อ.เดชรัชต์ ใจถวิล
หัวธุรการหน้าภาควิชาฯ