เอกสารและหนังสือสำคัญ

โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แบบเสนอจัดซื้อวัสดุสำหรับวิชา โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แบบเสนอจัดซื้อวัสดุนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลความต้องการวัสดุที่จะใช้ในการทำโครงงานของนักศึกษา จากนั้นส่งไฟล์ .PDF ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อพิจารณาต่อไป

ลิงก์แบบฟอร์ม
แบบเสนอจัดซื้อวัสดุ
แบบขอสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุสำหรับทำโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มนี้สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเท่านั้น! เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอัพโหลดไฟล์สั่งซื้อวัสดุ

ลิงก์แบบฟอร์ม
แบบขอสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ