เอกสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
Title
01-แบบคำร้องทั่วไป
11 downloads
63.97 KB
02-ใบคำร้อง-ลาป่วย-ลากิจส่วนตัว
7 downloads
27.75 KB
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ
10 downloads
52.27 KB
04-แบบขอเอกสารการศึกษา
9 downloads
560.11 KB
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)
8 downloads
133.95 KB
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า
8 downloads
84.24 KB
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา
11 downloads
263.32 KB
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น (Regrade)
12 downloads
88.05 KB
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา
11 downloads
101.89 KB
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติด F
8 downloads
89.24 KB
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษาขอกลับเข้าศึกษา
9 downloads
97.52 KB
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์
9 downloads
109.77 KB
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (ภายนอก ศรม.)
6 downloads
82.89 KB
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว. กบช.
11 downloads
82.41 KB
15-แบบขอสำเร็จการศึกษา
11 downloads
86.41 KB
16-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
10 downloads
113.03 KB
17-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
12 downloads
111.48 KB
18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
9 downloads
112.58 KB
19-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
11 downloads
63.97 KB

  แบบฟอร์ม

  สำหรับนักศึกษา
  Title
  01-แบบคำร้องทั่วไป
  11 downloads
  63.97 KB
  02-ใบคำร้อง-ลาป่วย-ลากิจส่วนตัว
  7 downloads
  27.75 KB
  03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ
  10 downloads
  52.27 KB
  04-แบบขอเอกสารการศึกษา
  9 downloads
  560.11 KB
  05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)
  8 downloads
  133.95 KB
  06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า
  8 downloads
  84.24 KB
  07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา
  11 downloads
  263.32 KB
  08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น (Regrade)
  12 downloads
  88.05 KB
  09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา
  11 downloads
  101.89 KB
  10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติด F
  8 downloads
  89.24 KB
  11-แบบคำร้องลาพักการศึกษาขอกลับเข้าศึกษา
  9 downloads
  97.52 KB
  12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์
  9 downloads
  109.77 KB
  13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (ภายนอก ศรม.)
  6 downloads
  82.89 KB
  14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว. กบช.
  11 downloads
  82.41 KB
  15-แบบขอสำเร็จการศึกษา
  11 downloads
  86.41 KB
  16-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  10 downloads
  113.03 KB
  17-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
  12 downloads
  111.48 KB
  18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
  9 downloads
  112.58 KB
  19-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
  11 downloads
  63.97 KB
   สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
   Title
   01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม
   15 downloads
   91.60 KB
   02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
   7 downloads
   109.32 KB
   03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 – อป.16)
   14 downloads
   307.41 KB
    ใบยืม - คืน อุปกรณ์ภาควิชา
    Title
    ใบยืม – คืน อุปกรณ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    11 downloads
    114.45 KB

     ตำราประจำรายวิชา

     การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)
     Title
     การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)
     747 downloads
     20.31 MB