หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 และ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2563)

 หลักสูตรเพิ่มเติม       คลิ๊ก

 ชื่อภาษาไทย       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
        ชื่อภาษาอังกฤษ   Bachelor of Engineering Programing Computer Engineering.