เป้าหมายของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป้าหมายที่ 1

สร้างวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความเป็นเลิศทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้วยหลักสูตรที่สมัยรวมทั้งมุ่งเน้นให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงจากสถานประกอบการ

เป้าหมายที่ 2

มุ่งเน้นในด้านงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในทั้งระดับประเทศและระดับโลก

หลักสูตรที่เปิดสอน

  ปัจจุบันภาควิชาเปิดการสอนระดับปริญญาตรี วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ใช้ระยะเวลาเรียน 4 ปี
 • เรียนตามแผน100%
 • และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปีกรณีเทียบโอนรายวิชา
 • เทียบโอนหน่วยกิต75%
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรม ม.6 หรือเทียบเท่าและระดับ ปวส-เทคนิคคอมพิวเตอร์, อิเลคทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเทียบโอนรายวิชาได้ และมีความสนใจด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ระบบเครือข่าย และประมวลผลสัญญาณ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จำนวน

143

หน่วยกิต

คุณสมบัติและความสามารถของผู้สำเร็จการศึกษา

โครงสร้างพื้นฐานห้องเรียน

ห้องเรียน เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียน

ห้องทฤษฎี

มีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โปรเจ็คเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง เครื่องปรับอากาศ กระดานเขียน เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการ

มีห้องประลองฝีมือทางด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอุปกรณ์ครบครัน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประลองทางด้านซอฟต์แวร์ไม่ต่ำกว่า 150 ชุด

ห้องโครงงาน

มีอุปกรณ์ เครื่องมือช่างพื้นฐาน และบอร์ดวงจรต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ทดลองพัฒนาต่อยอดความรู้

ห้องประชุม

โต๊ะประชุมรองรับได้ 10-15 คน นักศึกษาสามารถใช้ห้องประชุมเพื่อพูดคุยงานกลุ่มและทำกิจกรรมได้
 • ห้องทฤษฎี

  สำหรับห้องฟังบรรยายมีจำนวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาต่อห้องได้ 30-50 คน มีเครื่องฉายภาพที่คมชัด จอกว้าง มีเครื่องปรับอากาศเพียงพอต่อความจุห้อง

  P1000290
  P1000352
  P1000348
  P1000353
 • ห้องปฏิบัติ

  สำหรับห้องเรียนปฏิบัติมีจำนวน 5 ห้อง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง Internet of Thing ห้องปฏิบัติการดิจิตอล ห้องซอฟต์แวร์ ห้องเน็ตเวิร์ค รองรับนักศึกษาต่อห้องได้ 30-50 คน มีเครื่องฉายภาพที่คมชัด จอกว้าง มีเครื่องปรับอากาศเพียงพอต่อความจุห้อง

  P1000294
  P1000295
  P1000296
  P1000297
  P1000298
  P1000302
  P1000300
  P1000307
  P1000308
  P1000305
  P1000310
  P1000306
  P1000304
  P1000314
  P1000316
  P1000318
  P1000320
  P1000322
  P1000323
  P1000325
  P1000328
  P1000332
  P1000335
  P1000337
 • ห้องโครงงาน

  ห้องสำหรับทำโครงงานนักศึกษา จัดสัดส่วนพื้นที่สำหรับทำโครงงานแต่ละกลุ่ม มีเครื่องมือพื้นฐานให้เบิกจากห้องสโตร์

  P1000347
  P1000345
  P1000342
  P1000340
  P1000354
  P1000355
  P1000357
  P1000358
 • ห้องประชุม

  ห้องประชุมสำหรับนักศึกษาต้องการพูดคุย และปรึกษางานกัน มี 2 ห้องประชุม มีทีวีเพื่อฉายภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  P1000351
  P1000349
  P1000312
  P1000311

การฝึกความพร้อมของนักศึกษาก่อนจบการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพจึงได้ปรับปรุงระบบการฝึกงานเดิม จากระยะเวลา 2 เดือนในภาคฤดูร้อนให้เป็น 1 ภาคการศึกษาปกติ รวมทั้งได้นำแนวทางสหกิจศึกษามาปรับปรุงใช้ในหลักสูตร