เอกสาร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Title
หลักสูตร63-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
833 downloads
1.05 MB

  แบบฟอร์ม

  สำหรับนักศึกษา
  Title
  01-แบบคำร้องทั่วไป
  25 downloads
  63.97 KB
  02-ใบคำร้อง-ลาป่วย-ลากิจส่วนตัว
  15 downloads
  27.75 KB
  03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ
  18 downloads
  52.27 KB
  04-แบบขอเอกสารการศึกษา
  11 downloads
  560.11 KB
  05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)
  12 downloads
  133.95 KB
  06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า
  11 downloads
  84.24 KB
  07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา
  17 downloads
  263.32 KB
  08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น (Regrade)
  14 downloads
  88.05 KB
  09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา
  13 downloads
  101.89 KB
  10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติด F
  12 downloads
  89.24 KB
  11-แบบคำร้องลาพักการศึกษาขอกลับเข้าศึกษา
  12 downloads
  97.52 KB
  12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์
  11 downloads
  109.77 KB
  13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (ภายนอก ศรม.)
  8 downloads
  82.89 KB
  14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว. กบช.
  13 downloads
  82.41 KB
  15-แบบขอสำเร็จการศึกษา
  16 downloads
  86.41 KB
  16-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  13 downloads
  113.03 KB
  17-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
  143 downloads
  111.48 KB
  18-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
  12 downloads
  112.58 KB
  19-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา
  14 downloads
  63.97 KB
   สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
   Title
   01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม
   20 downloads
   91.60 KB
   02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
   13 downloads
   109.32 KB
   03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 – อป.16)
   20 downloads
   307.41 KB
    ใบยืม - คืน อุปกรณ์ภาควิชา
    Title
    ใบยืม – คืน อุปกรณ์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    28 downloads
    114.45 KB
     รับเล่มปริญญานิพนธ์

     ตำราประจำรายวิชา

     การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)
     Title
     การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)
     811 downloads
     20.31 MB

      Workshop