คณะกรรมการบริหาร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์<br>ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ

รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์<br>นชิรัตน์  ราชบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นชิรัตน์ ราชบุรี

รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมรรถชัย จันทรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมรรถชัย จันทรัตน์

รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

ดร.ปอลิน กองสุวรรณ

ดร.ปอลิน กองสุวรรณ

รองหัวหน้าภาควิชาฯ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์<br>เดชรัชต์  ใจถวิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เดชรัชต์ ใจถวิล

หัวหน้าธุรการภาควิชาฯ

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์เจ้าหน้าที่