คำแนะนำในการทำข้อสอบออนไลน์
30 June 2020
เปิดรับสมัครนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
1 July 2020

ข้อกำหนดในการเรียนวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน

สำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิบัติสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการก่อนจบการศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้
ดูเพิ่มเติม

Comments are closed.