ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2562 และ 1/2563
30 June 2020
ข้อกำหนดในการเรียนวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน
30 June 2020

คำแนะนำในการทำข้อสอบออนไลน์

1. การสอบออนไลน์สามารถทำข้อสอบได้ในอุปกรณ์คังต่อไปนี้
   -   เครื่องคอมพิวเตอร์(PC)
   -   เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook computer)
   -   แท็บเล็ต(Taplet)
   -  โทรศัพท์มือถือ(Smartphone)

2. นักศึกษาควรเชื่อมต่อและตรวจสอบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย 15 นาที

3. ควรส่งคำตอบก่อนหมดเวลา 5 นาที เพราะเมื่อหมดเวลาสอบ ระบบจะปิดอัตโนมัติ นักศึกษาจะไม่สามารถส่งคำตอบได้

4. หากเครื่องไม่สามารถจับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ระหว่างทำข้อสอบ หรือไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่หมด แล้วยังมีเวลา นักศึกษาสามารถทำข้อสอบใหม่ได้ ระบบข้อสอบจะไม่บันทึกข้อมูลที่ได้ทำผ่านมาแล้ว

5. ไม่แนะนำให้ทำข้อสอบออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เพราะอาจจะไม่สะดวกในการอ่านข้อมูล และอาจมีแอปพลิเคชันอื่น ๆ เข้ามาแทรกกวนระหว่างการทำข้อสอบได้

6. สุดท้าย ก่อนทำข้อสอบ นักศึกษาควรอ่านคำสั่งและข้อกำหนดให้เข้าใจและปฏิบัติตาม ในระหว่างทำข้อสอบ นักศึกษาหมั่นตรวจสอบเวลา หรืออาจตั้งเวลาก่อนสิ้นสุดสัก 10 นาที

Comments are closed.