ปฏิทินการศึกษา
30 June 2020
คำแนะนำในการทำข้อสอบออนไลน์
30 June 2020

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3/2562 และ 1/2563

เนื่องด้วยมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเห็นสมควรไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน / สหกิจศึกษา) ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2562 และภาคการศึกษาที่ 1/2563  ทุกกรณี แต่ให้นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน / สหกิจศึกษา) ได้ตามปกติ สำหรับการฝึกงานเทอม 3/2562 นี้อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะดำเนินการฝึกงานให้กับนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาต้องทำปฏิบัติตามดังนี้

*ขอให้นักศึกษากลุ่ม 61346CPE  กลุ่ม 61446CPE และกลุ่ม ตกค้าง (รายชื่อตามไฟล์แนบ ) ให้เข้าระบบของ Microsoft Teams โดยสอบถามวิธีการเข้าระบบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละกลุ่ม และเมื่อเข้าระบบแล้ว อาจารย์จะจัดการและอธิบายการฝึกงานรูปแบบออนไลน์ สำหรับเทอม 3/2562 ให้กับนักศึกษาทุกคนต่อไป

ปฏิทินการศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ ภาคดูร้อน2562 

ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสหกิจศึกษาทางเว็บไซต์ภาควิชาฯ และเว็บไซต์งานสหกิจศึกษา  ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นทางการเท่านั้น

Comments are closed.