เปิดรับสมัครนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 2)
1 July 2020
ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ LMS (Learning Management System)
2 July 2020

ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ และมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนมาก อีกทั้งเชื้อโรคดังกล่าวยังได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก มหาวิทยาลัยฯ มีความห่วงใยต่อคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา จากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมีการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอให้ รองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงาน ประกาศให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยึดแนวคำแนะนำ การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php)
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียน การจัดประชุมสัมมนา หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 0226.5/ว 127 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรดำเนินการตามมาตรการดังนี้

1. กรณีที่ คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษา ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ลาเพื่อเดินทางไปยังประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงดังกล่าวก่อนวันประกาศนี้ ให้งดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
2. ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนการประชุม การสัมมนา หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ จนถึงเดือนเมษายน 2563 ออกไปก่อน และหากมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วก่อนวันประกาศนี้ให้สามารถ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตามจริง
3. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีไข้หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และให้ไปพบแพทย์ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง โดยปฏิบัติ ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อต่อไป
4. ให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการไอจาม ควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
5. นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศหรือเขตการปกครอง ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 กลับมาถึงประเทศไทยภายในเดือนเมษายน 2563 ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติ หรืออนุญาตให้เดินทางด้วยภารกิจส่วนตัว ให้ผู้นั้นมีหน้าที่ไปรับการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีมาตรฐานในการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังในวาระแรกที่สามารถกระทำได้ แล้วรายงาน ผลการตรวจดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนงานหรือคณบดีที่สังกัดแล้วแต่กรณีถ้าหากตรวจพบหรือมีภาวะเสี่ยงที่จะติดเชื้อ COVID-19 ให้หัวหน้าส่วนงานหรือคณบดีพิจารณาสั่งให้ผู้นั้นงดเข้าเรียนหรือหยุดมาปฏิบัติงาน เพื่อรับการรักษา
จนหายเป็นปกติหรือเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วันนับจากวันที่กลับไปถึงประเทศไทย โดยไม่ถือเป็นการขาดเรียน หรือขาดการปฏิบัติงานและไม่นับเป็นวันลา

ทางมหาวิทยาลัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และอาจมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือ จากส่วนงานและนักศึกษาในโอกาสต่อไป เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโดยขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ ผิดปกติมายังมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อจะได้ควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน โดยขอให้แจ้งหรือส่งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 02-549-4030

Comments are closed.