ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1 July 2020
สอนเขียนโปรแกรม
3 July 2020

ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ LMS (Learning Management System)

เป็นระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนการเรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจสามารถใช้งานระบบ RMUTT D-Learn
เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ โดยอาจารย์สามารถจัดการรายวิชาของตนเองได้ เช่น การกำหนดบทเรียนและสื่อการสอน
การกำหนดงานที่ได้รับมอบหมาย การทำแบบทดสอบ เป็นต้น รวมถึงนักศึกษาสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ตลอดเวลา
ซึ่งเหมาะกับการเรียนแบบ Flipped Classroom รวมถึงทำงานร่วมกับเครื่องมือติดต่อสื่อสารสำหรับประชุมออนไลน์
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาได้

           นอกจากนี้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังให้บริการจัดเตรียมห้องสำหรับบันทึก VDO สื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลได้ที่  http://bit.ly/VDOonline

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
1) ลงทะเบียนนัดหมาย ผ่าน http://bit.ly/VDOonline
2) บันทึก Video การสอนด้วยห้อง Smart Classroom
3) สร้างห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ D-Learn@RMUTT
4) จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online 100%

เข้าสู่ระบบได้ที่ https://dlearn.rmutt.ac.th โดยใช้บัญชี username และ password เดียวกับการเข้าใช้ WIFI
ของมหาวิทยาลัย
คู่มือการใช้งาน http://bit.ly/2WkNCQ6

ระบบ D-Learn

https://dlearn.rmutt.ac.th/

การทำข้อสอบออนไลน์

ตัวอย่างไฟล์ Format ข้อสอบ

https://dlearn.rmutt.ac.th/pluginfile.php/30446/mod_resource/content/2/Aiken_format_DL.pdf

ท่านที่สนใจสามารถ ติดต่อทีมงาน สวส ได้ที่

โทร. 02 549 3663
E-mail: moodle@mail.rmutt.ac.th
Line Open Chat : support_teachers

การอัดหน้าจอ ถ้าใครใช้เครื่อง MAC

ติดต่อการใช้งานได้ที่
โทร.025493663 e-mail: moodle@mail.rmutt.ac.th สำหรับระบบ RMUTT dLearn
โทร. 025493633 e-mail: jantima_ja@rmutt.ac.th (คุณแหวว – จันทิมา เจริญผล) สำหรับการบันทึกสื่อการเรียนการสอน

Comments are closed.