กำหนดการจัดตรวจสุขภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
2 December 2020
ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่
21 December 2020

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564

ให้นักศึกษามาเซ็นชื่อที่ห้องธุรการ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Comments are closed.