การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564
2 December 2020
แนะแนวการศึกษา หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี
11 February 2021

ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบใหม่

ตามที่มีการรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้กระจายไปหลายพื้นที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอให้นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ สามารถติดต่อผู้สอนเพื่อเรียน Online ในรายวิชาของภาควิชาฯ ได้ ในช่วงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓ มกราคม ๒๕๖๓ หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งการเรียนการสอนจะเป็น 2 ระบบ ทั้งเรียนในห้อง และ Online ในเวลาเดียวกัน

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Comments are closed.