ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรุ่นปีการศึกษา 2563 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
18 October 2021
รับสมัครงาน IT Service Helpdesk
2 December 2021

กำหนดการเข้าตรวจคัดกรองโควิค – 19 นักศึกษาคณะวิศวกรรม (ทุกชั้นปี)

เพื่อความรวดเร็วและลดการแออัดของนักศึกษาที่เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ในวันที่ 23-24 พย. 64 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกคน ปริ้นเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้ง 2 แบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสาร และเตรียมไปในวัน เวลาที่ประกาศประชาสัมพันธ์

การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจ สำหรับนักศึกษา

  1. กรอกแบบประเมินคัดกรองผู้รับบริการก่อนการให้บริการให้ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อให้เรียบร้อย
  2. กรอกใบแจ้งผลการตรวจ ATK โดยระุชื่อ นามสกุล เลขปบัตรประชาชน และระบุวันเข้ารับบริการ
  3. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้ครบถ้วน
  4. นำปากกา และมือถือติดตัวไปเข้ารับการตรวจด้วย

Comments are closed.