ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี
14 November 2023

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโครงงานระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ที่ได้รับทุกสนับสนุนจาก EPICS in IEEE มูลค่า 4,000 เหรีญสหรัฐ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดการใช้น้ำที่มีปริมาณน้อยลงจากภาวะโลกร้อน และช่วยลดการปลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำนา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

นำโดย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1)นางสาวศิริภัสสร ดวงสะอาด

2)นายกริชฤทธิ์ ศรีคำ

3)นายคณิศร เบ้าชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน บุณนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา อรุณฤกษ์

ขอขอบคุณกำลังใจ การสนับสนุนจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภวสุปรีย์ และหัวหน้าภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ. มาโนช ประชา

Comments are closed.