ห้องปฏิบัติ
5 July 2020
ห้องประชุม
5 July 2020

ห้องโครงงาน

ห้องสำหรับทำโครงงานนักศึกษา จัดสัดส่วนพื้นที่สำหรับทำโครงงานแต่ละกลุ่ม มีเครื่องมือพื้นฐานให้เบิกจากห้องสโตร์

P1000347
P1000345
P1000342
P1000340
P1000354
P1000355
P1000357
P1000358