1
14 August 2014
ห้องปฏิบัติ
5 July 2020

ห้องทฤษฎี

สำหรับห้องฟังบรรยายมีจำนวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาต่อห้องได้ 30-50 คน มีเครื่องฉายภาพที่คมชัด จอกว้าง มีเครื่องปรับอากาศเพียงพอต่อความจุห้อง

P1000290
P1000352
P1000348
P1000353