วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม


สถานีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Software Lab

หัวข้อ การใช้งาน Microsoft Excel 365
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop) รหัสวิชา 04-000-101 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2565

ตารางเวลาเรียน


 • เวลา 9.00-12.00 นาฬิกาMicrosoft Excel เบื้องต้น

  - การใช้เมนูด่วน
  - จัดรูปแบบฟอนต์
  - การจัดแนว
  - รูปแบบตัวเลข
  - การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  - เรียงลำดับและกรองข้อมูล
  - ผลรวมอัตโนมัติ
  - การใช้งาน IF, COUNTIF
 • เวลา 12.00-13.00 นาฬิกาพักรับประทานอาหารกลางวัน

 • เวลา 13.00-16.00 นาฬิกาBasic Function in MS Excel

  - COUNT, COUNTIF, COUNTIFS
  - SUM, SUMIF, SUMIFS
  - HLOOKUP, VLOOKUP
  - การตรวจสอบความถูกต้อง

ช่วงเช้า

(9.00 - 12.00 น.)


ช่วงบ่าย

(13.00 - 16.00 น.)


ดาวน์โหลดเอกสาร ใบงาน

ไฟล์ใบงาน

ผู้ช่วยอาจารย์ คือใคร?

หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้ช่วยอาจารย์ได้โดยตรง

นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาข้อสงสัย ณ ขณะที่กำลังเรียนได้ทางแช็ต (CHAT) ของผู้ช่วยอาจารย์โดยตรงผ่านทาง MS Teams

กิติธัช คงงาม

เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
kititach_k@rmutt.ac.th

อุดมศักดิ์ วัชระวรากรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
1165304620313@mail.rmutt.ac.th

ธนากรณ์ ประจงจัด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
1165304620321@mail.rmutt.ac.th