รหัสวิชา 04-000-101
วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop)
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2563

สถานีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Hardware Lab : การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
รายละเอียดการเรียน

Comments are closed.