รหัสวิชา 04-000-101
วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop)

สถานีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Hardware Lab : การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
รายละเอียดการเรียน

Comments are closed.