วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

สถานีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Hardware Lab

หัวข้อ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop) รหัสวิชา 04-000-101 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2565

เกณฑ์การวัดผล Hardware Lab 50%

45%

การทดสอบ

ทดสอบวัดผลเนื้อหาในปฏิบัติการ

แบบทดสอบมี 3 ชุด ชุดละ 15 คะแนน นักศึกษาต้องทำให้ครบทั้ง 3 ชุดจึงจะผ่านหัวข้อนี้ โดยมีแบบทดสอบดังนี้

 • แบบทดสอบ Algorithm
 • แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • แบบทดสอบการต่อวงจรด้วย PictoBlox
5%

เช็คชื่อ

เวลาเรียน

เวลาเรียน ความสนใจ ใส่ใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตารางเวลาเรียน

 • เวลา 9.00-10.30 นาฬิกาตอนที่ 1 เรื่อง Algorithm คืออะไร

  (อาจารย์เข้าบรรยายเนื้อหาเวลา 9.30-10.00 น.)
  1.1 สร้างพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มเรียนด้วยบล็อกลีเกมส์ : เขาวงกต
  1.2 รูปแบบการทำงานของอัลกอริทึม
  ........... -แบบลำดับ
  ........... -แบบทางเลือก
  ........... -แบบทำซ้ำ
  1.3 ทบทวนผังงาน (Flowchart)
  ........... -ลักษณะการทำงานของผังงาน
  1.4 แบบทดสอบชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานของอัลกอริทึม
  *ทุกครั้งที่กดส่ง (submit) แบบทดสอบให้นักศึกษาจับภาพหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • เวลา 10.30-12.00 นาฬิกาตอนที่ 2 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

  (อาจารย์เข้าบรรยายเนื้อหาเวลา 10.30-11.30 น.)
  2.1 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  ........... -เรียนรู้การควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
  ........... -เรียนรู้ตัวต้านทาน การอ่านค่าสี
  ........... -เรียนรู้ไดโอดเปล่งแสง หรือ แอลอีดี ( LED)
  ........... -เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
  ........... 2.2 ทำแบบทดสอบชุดที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  *ทุกครั้งที่กดส่ง (submit) แบบทดสอบให้นักศึกษาจับภาพหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • เวลา 12.00-13.00 นาฬิกาพักรับประทานอาหารกลางวัน

 • เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา

  (อาจารย์เข้าบรรยายเนื้อหาเวลา 13.00-14.00 น.)
  2.3 การต่อวงจรกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ด้วย PictoBlox
  (ทำ Lab 1-7 เวลา 14.00-16.00 น.)
  ........... ทำความรู้จักกับ PictoBlox สอนต่อวงจรต่างๆ
  ........... -Lab1 วงจรไฟกระพริบบนบอร์ด Arduino
  ........... -Lab2 วงจรไฟกระพริบด้วย LED 1 ดวง
  ........... -Lab3 วงจรไฟกระพริบด้วย LED 2 ดวง
  ........... -Lab4 วงจรควบคุมสวิตซ์ไฟกดติด-ปล่อยดับ
  ........... -Lab5 วงจรควบคุมหลอดไฟ LED RGB Strip ติด-ดับ
  ........... -Lab6 วงจรควบคุมหลอดไฟ LED RGB Strip เป็นไฟวิ่ง(Simple)
  ........... -Lab7 วงจรควบคุมหลอดไฟ LED RGB Strip เป็นไฟวิ่ง(Advance)
  *ทุกครั้งที่กดส่ง (submit) แบบทดสอบให้นักศึกษาจับภาพหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐาน


** สำหรับการเรียนหัวข้อ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จำเป็นต้องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ( PC ) หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ( Notebook ) เป็นอุปกรณ์ในการเรียน หากเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ( iPAD, Tablet ) หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน บางโปรแกรมอาจไม่สนับสนุนในการใช้งาน
เรียนแล้วได้ทักษะอะไรบ้าง
 • ช่วยให้มีเป้าหมาย70%
 • การวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 85%
 • เรียงลำดับความสำคัญ70%
 • จินตนาการก่อนลงมือทำ99%

ผู้ช่วยอาจารย์ คือใคร?

หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามผู้ช่วยอาจารย์ได้โดยตรง

นักศึกษาสามารถสอบถามปัญหาข้อสงสัย ณ ขณะที่กำลังเรียนได้ทางแช็ต (CHAT) ของผู้ช่วยอาจารย์โดยตรงผ่านทาง MS Teams

จีรยุ คณธิดามี

เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
jelayu_k@rmutt.ac.th

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
?@mail.rmutt.ac.th

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
?@mail.rmutt.ac.th