วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

สถานีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Hardware Lab

หัวข้อ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop) รหัสวิชา 04-000-101 ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2566

เกณฑ์การวัดผล Hardware Lab 50%

45%

การทดสอบ

ทดสอบวัดผลเนื้อหาในปฏิบัติการ

แบบทดสอบมี 3 ชุด ชุดละ 15 คะแนน นักศึกษาต้องทำให้ครบทั้ง 3 ชุดจึงจะผ่านหัวข้อนี้ โดยมีแบบทดสอบดังนี้

 • แบบทดสอบ Algorithm
 • แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • แบบทดสอบการต่อวงจรด้วย PictoBlox
5%

เช็คชื่อ

เวลาเรียน

เวลาเรียน ความสนใจ ใส่ใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

ตารางเวลาเรียน

 • เวลา 9.00-10.30 นาฬิกาตอนที่ 1 เรื่อง Algorithm คืออะไร

  (อาจารย์เข้าบรรยายเนื้อหาเวลา 9.30-10.00 น.)
  1.1 สร้างพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มเรียนด้วยบล็อกลีเกมส์ : เขาวงกต
  1.2 รูปแบบการทำงานของอัลกอริทึม
  ........... -แบบลำดับ
  ........... -แบบทางเลือก
  ........... -แบบทำซ้ำ
  1.3 ทบทวนผังงาน (Flowchart)
  ........... -ลักษณะการทำงานของผังงาน
  1.4 แบบทดสอบชุดที่ 1 ความรู้พื้นฐานของอัลกอริทึม
  *ทุกครั้งที่กดส่ง (submit) แบบทดสอบให้นักศึกษาจับภาพหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • เวลา 10.30-12.00 นาฬิกาตอนที่ 2 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

  (อาจารย์เข้าบรรยายเนื้อหาเวลา 10.30-11.30 น.)
  2.1 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  ........... -เรียนรู้การควบคุมหรือออกแบบการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
  ........... -เรียนรู้ตัวต้านทาน การอ่านค่าสี
  ........... -เรียนรู้ไดโอดเปล่งแสง หรือ แอลอีดี ( LED)
  ........... -เรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
  ........... 2.2 ทำแบบทดสอบชุดที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
  *ทุกครั้งที่กดส่ง (submit) แบบทดสอบให้นักศึกษาจับภาพหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
 • เวลา 12.00-13.00 นาฬิกาพักรับประทานอาหารกลางวัน

 • เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา

  (อาจารย์เข้าบรรยายเนื้อหาเวลา 13.00-14.00 น.)
  2.3 การต่อวงจรกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ด้วย PictoBlox
  (ทำ Lab 1-9 เวลา 14.00-16.00 น.)
  ........... ทำความรู้จักกับ PictoBlox สอนต่อวงจรต่างๆ
  ........... -Lab1 วงจรไฟกระพริบบนบอร์ด Arduino
  ........... -Lab2 วงจรไฟกระพริบด้วย LED 1 ดวง
  ........... -Lab3 วงจรไฟกระพริบด้วย LED 2 ดวง
  ........... -Lab4 วงจรควบคุมสวิตซ์ไฟกดติด-ปล่อยดับ
  ........... -Lab5 วงจรควบคุมหลอดไฟ LED ด้วย Switch Pull Up/Switch Pull Down
  ........... -Lab6 วงจรควบคุมหลอดไฟ LED RGB Strip เป็นไฟวิ่ง ระดับ 1
  ........... -Lab7 วงจรควบคุมหลอดไฟ LED RGB Strip เป็นไฟวิ่ง ระดับ 2
  ........... -Lab8 Ultrasonic
  ........... -Lab9 ตรวจสอบวัตถุด้วย Ultrasonic
  ........... 2.4 ทำแบบทดสอบชุดที่ 3 การต่อวงจรกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ด้วย PictoBlox
  *ทุกครั้งที่กดส่ง (submit) แบบทดสอบให้นักศึกษาจับภาพหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐาน


** สำหรับการเรียนหัวข้อ การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จำเป็นต้องใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ( PC ) หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ( Notebook ) เป็นอุปกรณ์ในการเรียน หากเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ( iPAD, Tablet ) หรือ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน บางโปรแกรมอาจไม่สนับสนุนในการใช้งาน

เช็คชื่อวิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

(ภายในเวลา 9.00 - 9.30 น.)

<p></p><p>เช็คชื่อวิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม</p> (ภายในเวลา 9.00 - 9.30 น.)

ชุดที่ 1. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานของอัลกอริทึม

(ภายในเวลา 10.00 - 10.30 น.)

<p></p><p>ชุดที่ 1. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานของอัลกอริทึม</p> (ภายในเวลา 10.00 - 10.30 น.)

ชุดที่ 2. แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

(ภายในเวลา 11.30 - 12.00 น.)

<p></p><p>ชุดที่ 2. แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น</p> (ภายในเวลา 11.30 - 12.00 น.)

ชุดที่ 3. แบบทดสอบ ควบคุมการทำงาน Arduino

ด้วย PictoBlox (ภายในเวลา 15.30 - 16.00 น.)

<p></p><p>ชุดที่ 3. แบบทดสอบ ควบคุมการทำงาน Arduino</p> ด้วย PictoBlox (ภายในเวลา 15.30 - 16.00 น.)
เรียนแล้วได้ทักษะอะไรบ้าง
 • ช่วยให้มีเป้าหมาย70%
 • การวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน 85%
 • เรียงลำดับความสำคัญ70%
 • จินตนาการก่อนลงมือทำ99%

ดาวน์โหลดเอกสารการเรียน

ผู้ช่วยนักศึกษา

จีรยุ คณธิดามี

เจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
jelayu_k@rmutt.ac.th

ธำรงค์ พิริยะศิริไพศาล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
1164104000388@mail.rmutt.ac.th

สรวิชญ์ ศรีสันต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
1165104005251@mail.rmutt.ac.th

ศิรชัช ไม้สวยดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
1165104620430@mail.rmutt.ac.th

สุทธิรักษ์ เหล่าจูม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่


ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
Microsoft Teams :
1164104006468@mail.rmutt.ac.th