โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดการใช้น้ำที่มีปริมาณน้อยลงจากภาวะโลกร้อน และช่วยลดการปลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำนา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

นำโดย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1)นางสาวศิริภัสสร ดวงสะอาด

2)นายกริชฤทธิ์ ศรีคำ

3)นายคณิศร เบ้าชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน บุณนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา อรุณฤกษ์

ขอขอบคุณกำลังใจ การสนับสนุนจากท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภวสุปรีย์ และหัวหน้าภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ. มาโนช ประชา

18 January 2024

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโครงงานระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ที่ได้รับทุกสนับสนุนจาก EPICS in IEEE มูลค่า 4,000 เหรีญสหรัฐ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดการใช้น้ำที่มีปริมาณน้อยลงจากภาวะโลกร้อน และช่วยลดการปลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำนา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) นำโดย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1)นางสาวศิริภัสสร ดวงสะอาด 2)นายกริชฤทธิ์ ศรีคำ […]
14 November 2023

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี

20 September 2023

ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นปีการศึกษา 2565