ห้องทฤษฎี
5 July 2020
ห้องโครงงาน
5 July 2020

ห้องปฏิบัติ

สำหรับห้องเรียนปฏิบัติมีจำนวน 5 ห้อง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง Internet of Thing ห้องปฏิบัติการดิจิตอล ห้องซอฟต์แวร์ ห้องเน็ตเวิร์ค รองรับนักศึกษาต่อห้องได้ 30-50 คน มีเครื่องฉายภาพที่คมชัด จอกว้าง มีเครื่องปรับอากาศเพียงพอต่อความจุห้อง

P1000294
P1000295
P1000296
P1000297
P1000298
P1000302
P1000300
P1000307
P1000308
P1000305
P1000310
P1000306
P1000304
P1000314
P1000316
P1000318
P1000320
P1000322
P1000323
P1000325
P1000328
P1000332
P1000335
P1000337