วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

รหัสวิชา 04-000-101
วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop)
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2563

สถานีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Hardware Lab : การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12110