วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

รหัสวิชา 04-000-101
วิชา การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop)
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2563

สถานีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Hardware Lab : การพัฒนาโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 January 2024

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาโครงงานระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าวสำหรับการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ที่ได้รับทุกสนับสนุนจาก EPICS in IEEE มูลค่า 4,000 เหรีญสหรัฐ

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อลดการใช้น้ำที่มีปริมาณน้อยลงจากภาวะโลกร้อน และช่วยลดการปลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำนา ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) นำโดย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1)นางสาวศิริภัสสร ดวงสะอาด 2)นายกริชฤทธิ์ ศรีคำ […]
14 November 2023

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดี

20 September 2023

ขอความร่วมมือบัณฑิตมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นปีการศึกษา 2565

เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย 12110