โครงสร้างพื้นฐานของห้องเรียนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา

5 July 2020

ห้องประชุม

ห้องประชุมสำหรับนักศึกษาต้องการพูดคุย และปรึกษางานกัน มี 2 ห้องประชุม มีทีวีเพื่อฉายภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์
5 July 2020

ห้องโครงงาน

ห้องสำหรับทำโครงงานนักศึกษา จัดสัดส่วนพื้นที่สำหรับทำโครงงานแต่ละกลุ่ม มีเครื่องมือพื้นฐานให้เบิกจากห้องสโตร์
5 July 2020

ห้องปฏิบัติ

สำหรับห้องเรียนปฏิบัติมีจำนวน 5 ห้อง มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง Internet of Thing ห้องปฏิบัติการดิจิตอล ห้องซอฟต์แวร์ […]