โครงสร้างพื้นฐานของห้องเรียนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา

5 July 2020

ห้องทฤษฎี

สำหรับห้องฟังบรรยายมีจำนวน 4 ห้อง รองรับนักศึกษาต่อห้องได้ 30-50 คน มีเครื่องฉายภาพที่คมชัด จอกว้าง มีเครื่องปรับอากาศเพียงพอต่อความจุห้อง